Wij gaan weer open!
 

De praktijk wordt momenteel weer opgestart. In verband met drukte kunt u een afspraak maken voor data vanaf 14-5. Tijdelijk zijn er gewijzigde werktijden met op bepaalde dagen mogelijkheden buiten de reguliere werkweek. De afspraakmogelijkheden zijn desondanks beperkt omdat er per afspraak meer tijd gereserveerd wordt i.v.m. preventie Corona.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?

U mag altijd contact met mij opnemen via:

info@mondhygienistzoetermeer.nl of whatsapp via 0641977866.

Ik beantwoord uw vragen graag.

Privacyverklaring voor José Weimar – Mondhygiënist

1. Algemene overwegingen

José Weimar – Mondhygiënist, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid wil ik u op transparante wijze informeren over hoe er binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming daarvan wordt gewaarborgd.

José Weimar – Mondhygiënist handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat:

- uw persoonsgegevens verwerkt worden conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 benoemd.

- alleen die persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

- er door de praktijkhouder passende maatregelen zijn genomen (zowel technisch als organisatorisch) om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring

- er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting

- uw behandelaar, José Weimar – Mondhygiënist, op de hoogte is van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteert en haar cliënten daarover informeert

José Weimar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten. José Weimar is als zelfstandig praktijk eigenaar belast met het privacy-beleid en is in die hoedanigheid voor cliënten de contactpersoon in geval er vragen of verzoeken zijn rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon:
José Weimar
Bredewater 16
2715CA Zoetermeer
mail: info@mondhygienistzoetermeer.nl
tel: 079-3436506.

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

José Weimar – Mondhygiënist verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als cliënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen is het declareren bij zorgverzekeraars via een factoring maatschappij en het schrijven van periodieke rapportage betreffende de behandeling aan de verwijzer(s)

Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers moeten worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als cliënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de cliënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (deels bijzondere) persoonsgegevens kunnen beschikken:

Persoonsgegevens:                 Bijzondere persoonsgegevens: 
N A W- gegevens                      Medische gegevens betreffende eventueel medicatiegebruik
Telefoonnummer                     Medische gegevens betreffende de algehele gezondheid
e-mailadres                               BSN nummer
geslacht
verzekeringsgegevens

In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, zonder welke de behandelovereenkomst niet kan worden uitgevoerd.

Hierbij is van belang dat, indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals het BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen in het belang van de voortgang en veiligheid binnen het behandeltraject, de verzekeringsafhandeling of bijvoorbeeld de afhandeling van de nota en de betaling daarvan.

Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt José Weimar – Mondhygiënist alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat er alleen persoonsgegevens verwerkt worden na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals het BSN nummer en medische (patiënt) gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen indentificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verwijzers. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden worden gegevens aan andere partijen verstrekt.

José Weimar – Mondhygiënist heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

- levering van software t.b.v. praktijkadministratie (Complan)
- het bouwen en onderhouden van de praktijk website (Triple Pro) - verwerking van praktijkadministratie (Jordans administraties)
- het periodiek onderhoud van de praktijk hardware, dus de computer en randapparatuur (BW Automatisering)

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

José Weimar – Mondhygiënist verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (b.v. bij het opvragen van persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt José Weimar – Mondhygiënist alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.

4. Bewaartermijn

José Weimar – Mondhygiënist bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform artikel 7:454 BW (Wbgo) nog gedurende 15 jaar. Een cliënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. José Weimar – Mondhygiënist vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als cliënt in de praktijk.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

José Weimar – Mondhygiënist heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

- José Weimar – Mondhygiënist werkt met een patiënten softwaresysteem, waarvoor een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s 
- Deze software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel - Deze software is beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd
- De systemen waarmee wordt gewerkt zijn doorlopend beschikbaar en actueel - Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk
- Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit buiten de praktijklocatie, wordt veilig gewerkt volgens NEN7510
- Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN
- Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf

Verder:

- Niet actuele patiënten/cliëntengegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.
- José Weimar – Mondhygiënist hanteert een clean desk en clear screen policy. Systemen worden uitgezet bij het verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
- Uitwisseling van informatie, communicatie tussen de zorgverlener/praktijk en verwijzers vindt altijd veilig plaats.
- José Weimar – Mondhygiënist werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken en onderhoudt daartoe een speciaal register datalekken
- Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend punt van aandacht en actie
- José Weimar – Mondhygiënist heeft kennis van de rechten van de patiënt en werkt met het NVM-document “veelgestelde vragen privacy en patiëntenrechten”

6. Rechten van u als patiënt/cliënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast heeft u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van uw eigen patiëntendossier. U wordt wel gevraagd zich te legitimeren alvorens u toegang krijgt tot uw dossier.

Ten aanzien van het recht op vernietiging van uw patiëntendossier is het van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst met José Weimar – Mondhygiënist dan wellicht onmogelijk is, omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt/cliënt niet kan worden gegarandeerd.

U heeft tenslotte het recht om uw gegevens door José Weimar – Mondhygiënist te laten overdragen aan u zelf of aan een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren. Dit kan alleen op de praktijk persoonlijk aan José Weimar zelf.

7. Vragen, opmerkingen of klachten?

José Weimar – Mondhygiënist doet er alles aan om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over de behandeling van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met José Weimar, telefoonnummer 079-3436506.

José Weimar probeert in dergelijke voorkomende gevallen samen met u tot een bevredigende uitwerking te komen van uw vragen of andere opmerkingen op dat punt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

KRM Kwaliteitsregister mondhygiënisten  NVM Mondhygiënisten   Kwaliteitsregister

Mw. J.M. Weimar - mondhygiënist:

e-mail: info@mondhygienistzoetermeer.nl

Let op! Wij zijn vanaf heden niet meer bereikbaar via: josephweimar@gmail.com

Tel: 079-3436506

Bredewater 16, 2715CA Zoetermeer | Zie ook toegankelijkheid en parkeren

Sitemap

Mondhygiëniste Zoetermeer José WeimarJosé Weimar
Mondhygiënistenpraktijk

Mondhygiënist Zoetermeer José Weimar

De praktijk is verhuisd naar Bredewater 16 in Zoetermeer.

Mondhygiëniste Zoetermeer, José Weimar